Planungs- & Betriebshinweise
MULTILINE 1852 & 1862

Hinweis Artikelgruppe 
628D/686D/688D


Datenblätter Elektrostecker MULTILINE

M12 Powerstecker 600 V AC
1831-SKC04025P061 - Dose

M12 Powerstecker 630 V AC
1831-SKC04025P062 - Stecker

M12 Powerstecker 63 V DC
1831-LKC05025P041 - Dose

M12 Powerstecker 63 V DC
1831-LKC05025P042 - Stecker

M12 Rundsteckverbinder
A-codiert, 5-polig
1830-A6B050000001 - Dose

M12 Rundsteckverbinder
A-codiert, 5-polig
1830-A6B050000002 - Stecker

M12 Rundsteckverbinder
A-codiert, 6-polig
1830-A6B060000001 - Dose

M12 Rundsteckverbinder
A-codiert, 6-polig
1830-A6B060000002 - Stecker

M12 Rundsteckverbinder
A-codiert, 8-polig
1830-A6B080000001 - Dose

M12 Rundsteckverbinder
A-codiert, 8-polig
1830-A6B080000002 - Stecker

M12 Rundsteckverbinder
A-codiert, 12-polig
1831-A6B120207031 - Stecker

M12 Rundsteckverbinder
A-codiert, 12-polig
1831-A6B120207032 - Buchse

M12 Rundsteckverbinder
B-codiert, 4-polig
1830-B6B040000001 - Dose

M12 Rundsteckverbinder
B-codiert, 4-polig
1830-B6B040000002 - Stecker

M12 Rundsteckverbinder
D-codiert, 4-polig
1830-D6B040000001 - Dose

M12 Rundsteckverbinder
D-codiert, 4-polig
1830-D6B040000002 - Stecker

Adapter M12 Stecker / M8 Buchse
A-codiert, 3-polig
1839-42201

Adapter M12 Stecker / M8 Buchse
A-codiert, 4-polig
1839-42211

Adapter M8 Stecker / M12 Buchse
A-codiert, 3-polig
1839-88521

Adapter M12 Stecker / M8 Buchse
A-codiert, 4-polig
1839-42211


3D CAD-DATEN

Bitte fordern Sie benötigte 3D CAD-Daten unter folgender E-Mail-Adresse an: 

caddaten(at)eisele.eu